ENVIROMENTÁLNE ZODPOVEDNÝ VÝROBCA

< späť na všetky novinkyOrganizácia NATUR-PACK ocenila zodpovedných výrobcov

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Jej hlavným poslaním je zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recykláciu) pre všetky druhy odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

V IMEXIM TS nám záleží na životnom prostredí, dôkladne separujeme odpad a zabezpečujeme jeho ekologickú likvidáciu. Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., udelila našej spoločnosti IMEXIM TS, a.s, certifikát ako Enviromentálne zodpovednému výrobcovi, za našu aktívnu účasť v systéme RZV (Rozšírená zodpovednosť výrobcov).